OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Společnost PROBALTAPE, spol. s r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lipová 1671, IČ 25886592, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24313, vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "občanský zákoník") s platností od 1. dubna 2011 tento Obchodní a reklamační řád pro internetový obchod www.probaltape.cz
Kontaktní údaje:

Fax: 571 603 898

 

E-mail: kontaktní formulář

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 6 hodin, nejpozději do 48 hodin.

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:

GE Money Bank: 157 458 933/0600Článek 1: Obecná ustanovení
Tento Obchodní a reklamační řád upravuje způsob a základní obchodní podmínky, podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků kupujícího v rámci záruky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou tímto "Obchodním a reklamačním řádem" upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené tímto "Obchodním a reklamačním řádem" obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Obchodní a reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 2: Základní pojmy

 

Článek 3: Objednávka zboží

 

3.1. Seznam zboží na stránkách www.probaltape.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude potvrzena na základě poptávky.

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 

Ceny produktů a služeb, uvedené v internetovém obchodu společnosti PROBALTAPE spol. s r.o., jsou platné jen v době jejich zobrazení a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost PROBALTAPE spol. s r.o. garantuje ceny jen u těch objednaných produktů, které jsou skladem. U produktů, které nejsou skladem, se může cena lišit, ať už směrem nahoru, nebo dolů; v každém případě ale bude kupující o případné změně ceny informován.

 

3.2.  Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3.3.         Zaslání zboží

U zboží, které má být kupujícímu zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky“ či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

 

 

 

 

3.4.         Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

 

3.5.         Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky.

 

3.6.         Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné uhradit v plné výši osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

 

3.7.         Převzetí zboží

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 

3.7.1. Osobní odběr

Zboží je kupujícímu v provozovně prodávajícího rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

 

 

3.8. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím

Další komunikace mezi kupujícím a prodávajícím je uskutečňována elektronickou poštou a telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

 

 

4.        Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Garance Probaltape.cz – všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

 

4.1. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba pro spotřebitele je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nebo prodávající nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, pro spotřebitele platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu.

Nároky kupujícího na záruku zanikají:

 

4.2. Důvody reklamace

Při reklamacích zboží se prodávající řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. Reklamaci můžete uplatnit v případech, kdy kupující obdržel:

 

4.3. Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Probaltape.cz, doporučujeme vyplnit formulář v sekci „reklamace“.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

4.4. Vyřízení reklamace

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

 

4.5. Nároky kupujícího v rámci reklamačního řízení
Kupujícímu v případě oprávněné reklamace náleží nároky ze záruky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:

 

4.6. Reklamace doručovacích služeb, poškození zásilky během přepravy
Zboží, které bylo kupujícímu zasláno smluvní přepravní službou, je kupující povinen ihned při převzetí zkontrolovat. Doporučujeme:

4.7. Záruka vrácení peněz
V souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku poskytuje společnost PROBALTAPE spol. s r.o. všem (a jen) spotřebitelům nakupujícím v internetovém obchodě www.probaltape.cz ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit zpět. Dle § 53 odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku Vám budou peníze poukázány zpět bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Společnost si v odůvodněných případech vyhrazuje zástavní právo, to je právo nevrátit peníze zpět spotřebiteli ve lhůtě 30 dnů, ale až po prokazatelném odeslání zboží, na něž spotřebitel uplatňuje tuto záruku, zpět prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odst. 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy v případech:

Podmínky pro vrácení peněz:

  1. Spotřebitel musí doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo služby. Úkonem se rozumí písemná nebo telefonická žádost.
  2. Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech.
  3. Prodávající poukáže zpět pouze peníze za zboží nebo služby, ne za poštovné (přepravné) a balné.
  4. Dle § 53 odst. 10 Občanského zákoníku může být kupujícímu peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Dle tohoto ustanovení má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Takto snížená částka se odvíjí od času potřebného na provedení jednotlivých kroků. Orientačně se může jednat o částky: * Otestování funkčnosti zboží: 100,- Kč/hod * Vyčištění zboží: 100,- Kč/hod. * Nákup náhradního obalu: 50 – 500,- Kč (jestliže je původní obal silně poničen).
    Tyto náklady může kupující snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.
  5. Zboží musí být zasláno zpět pouze jako běžný balík, ať už poštou nebo přepravní službou. Zásilky odeslané jako dobírka nebudou přijaty.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy před dodáním zboží
V případě, že se spotřebitel rozhodne z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornovat již zaplacenou objednávku ještě před jejím odesláním, bude poukázaná částka vrácena bezodkladně zpět v plné výši.

 

5. Shoda s kupní smlouvou
Dle § 616 Občanského zákoníku "Shoda s kupní smlouvou" prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  1. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujících osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek kupujících v budoucnu.

Pokud kupující projeví svůj souhlasu, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje kupujících prodávající nepředává žádné další osobě.

 

Údaje, které prodávající o kupujícím uchovává a zpracovává, může kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do „zákaznické sekce“.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na probal@probaltape.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

 

 

  1. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.probaltape.cz  stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.